गुरूपंचायतन संस्थान (श्री स्वामी समर्थ संप्रदाय वाडी)
बदलापुर नेरळ रोड, कासगाव, बदलापुर
फोनः 8698 794 552
दर्शन वेळ: 06.00AM ते 06.00PM

देवनगरी भक्तनिवास :
फोनः श्री देव - 996 076 2132 (वेळ: 07.00AM ते 09.00PM)

  1. मुंबई ते गुरुपंचायतनः ७६ किमी. - मार्गः मंबई - ठाणे - शिलफ़ाटा - अंबरनाथ MIDC - बद्लापुर - खरवई - कासगांव - गुरुपंचायतन (समर्थवाडी)
  2. नाशिक ते गुरुपंचायतनः १८० किमी. - मार्गः नाशिक - शहापुर फाटा - मुरबाड - बद्लापुर - खरवई - कासगांव - गुरुपंचायतन (समर्थवाडी)
  3. पुणे ते गुरुपंचायतनः १२० किमी. - मार्गः पुणे - लोनावळा - खोपोली - कर्जत - नेरळ - वांगणी - गुरुपंचायतन (समर्थवाडी)